Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

aureat:

I hope you all find someone who gives you cute names and tells you it’s adorable when you do embarrassing things and hugs you when it’s early in the morning and makes you feel like you have a whole disneyland fireworks show going off inside your body and never ever lets you go 

Reposted fromohnina ohnina viakeep-going keep-going
madreality
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaForestMan ForestMan
madreality
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaForestMan ForestMan

July 07 2015

madreality
5506 0c59
Reposted froma-antimatter a-antimatter viagingerglue gingerglue
madreality
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viabjureczko bjureczko
madreality
1118 9ac8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabjureczko bjureczko
madreality
madreality
5253 bdab 500
Reposted fromtraampek traampek viawkratekoszula wkratekoszula
madreality
6034 1dcb 500
madreality
9770 9941 500
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viapoznan poznan
madreality

Kto nazbyt długo w mieście był więziony

Kto nazbyt długo w mieście był więziony,
Ten w lica niebios spogląda radośnie,
Z serca mu błoga modlitwa wyrośnie,
By iść w nadziemskie, uśmiechnięte strony.

Któż może więcej być zadowolony
Niż człek, co leży na trawie, miłośnie
Zaczytan w książce, mającej o wiośnie
I o miłości najtęskliwsze tony.

W wieczór, wracając, słucha Filomeli
Rozkosznej pieśni, patrzy, jak obłoki
Płynną promiennie po niebios topieli.
Żałuje wówczas, że dzień jasnooki
Tak szybko gaśnie, jakby łzy anielej
Kropla spłynęła w firmament głęboki.

— Keats John
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja
madreality
madreality
0202 cec6 500
Brugge
Reposted frompeper peper
madreality
madreality
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viabjureczko bjureczko
madreality
4128 73d0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabjureczko bjureczko
madreality
1173 dd94 500
Reposted fromUncertainty Uncertainty viabjureczko bjureczko

July 06 2015

madreality
Reposted fromshakeme shakeme viaBrzozi Brzozi
madreality
Reposted frommayamar mayamar viaBrzozi Brzozi
madreality
Banisteriopsis caapi cross sections.
Reposted fromstonerr stonerr viagingerglue gingerglue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl